Kanał Wyżej
Kompetencje

Dyrektor szkoły - mgr Hanna Krupa
Sprawowanie nadzoru w stosunku do kadry kierowniczej, pracowników pedagogicznych. Sprawowanie nadzoru w stosunku do pracowników administracji i obsługi. Realizacja innych zadań wynikających ze Statutu Szkoły, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. Współpraca z Radą Rodziców.
 Wicedyrektor - mgr  Monika Fiuk, mgr Anna Dubiel
Nadzór pedagogiczny w stosunku do pracowników pedagogicznych. Realizacja innych zadań wynikających ze Statutu Szkoły, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. Współpraca z Radą Rodziców.
 Kierownik świetlicy - mgr Iwona Król 
Nadzór pedagogiczny w stosunku do pracowników pedagogicznych świetlicy. Nadzór nad pracą pracowników administracji i obsługi świetlicy. Realizacja innych zadań wynikających ze Statutu szkoły. Współpraca z Radą Rodziców.
Przewodniczący zespołu przedmiotowego/innych:
Kierowanie pracą i działalnością zespołu. Współpraca z członkami Rady Pedagogicznej i innymi organami szkoły. Realizacja innych zadań statutowych.
 Nauczyciele, wychowawcy świetlicy:
Realizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. Realizowanie zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja innych zadań statutowych. Współpraca z Radą Rodziców.
 Pedagog szkolny, Psycholog szkolny:
Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Realizacja innych zadań wynikających ze Statutu Szkoły. Współpraca z Radą Rodziców.
 Wychowawcy klas:
Kierowanie pracą wychowawczą w podległej klasie. Współpraca ze wszystkimi organami szkoły. Współpraca z Radą Rodziców.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa