Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, zgodnie z wpisem do „Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej” jest:
8520Z - SZKOŁY PODSTAWOWE


Zgodnie z opisem Głównego Urzędu Statystycznego:


Edukacja na poziomie podstawowym zapewniająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy
w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne.


Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.


Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w formie:
1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2. dodatkowych zajęć edukacyjnych;
3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów z trudnościami w nauce oraz innych zajęć wspomagające rozwój dzieci;
4. nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa