Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, zgodnie z wpisem do „Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej” jest:

8520Z - SZKOŁY PODSTAWOWE

Zgodnie z opisem Głównego Urzędu Statystycznego:

Edukacja na poziomie podstawowym zapewniająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy
w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne.

Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w formie:
1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2. dodatkowych zajęć edukacyjnych;
3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów z trudnościami w nauce oraz innych zajęć wspomagające rozwój dzieci;
4. nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych.

 


Wprowadził Fiuk Monika 2014-10-19
Aktualizujący Fiuk Monika 2014-10-19
Zatwierdzający Krupa Hanna 2014-10-19
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-10-20
Wersja standardowa