Kanał Wyżej
Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima  funkcjonuje w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz.U.04.256.2572 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.01.61.624; 02.10.96; 03.146.1415; 04.66.606; 05.10.75; 07.35.222).
W oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz inne akty wykonawcze został opracowany statut Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkoły.
 
Zasady:
Finansowania szkoły - działalność edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz środków własnych. Działalności edukacyjnej - są oparte o szkolny zestaw programów nauczania zawierający podstawy programowe kształcenia ogólnego, program profilaktyki i program wychowawczy.  Wynagradzania pracowników:
Ø  nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami); regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXIX/1036/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r.
 
Ø  pracowników administracyjno-obsługowych w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 50 poz. 398).Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Informacje ogólne

Wersja standardowa